Để tìm các buổi tập, bạn chọn Các buổi tập của chúng tôi. Từ đó, bạn có thể sử dụng các bộ lọc để thu hẹp các lựa chọn của bạn bởi: khu phố, thời gian, bộ môn. Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng cách chọn thẳng đến nút phòng tập và tìm theo tên phòng tập.

Nếu bạn tìm kiếm trên ứng dụng, Nút “Tìm buổi tập” nằm ở cuối của màn hình. Nếu bạn chọn nút “Home”, bạn cũng có thể nhận được những đề xuất cho riêng bạn dựa trên các buổi tập mà bạn đã tham gia trước đó, cũng như các lớp học được ưa chuộng và những gì bạn muốn sau buổi tập.

Một điều cần lưu ý: Các bộ lọc chỉ hiển thị các buổi tập mà bạn có thể đặt được vào thời điểm đó. Nếu một lớp học đã được đặt hết chỗ chỗ bởi những thành viên khác của WeFit, nó cũng sẽ không hiện lên khi bạn lọc. Để xem toàn bộ lịch trình có sẵn của một phòng tập nhất định, kiểm tra trang của họ trên tab “Phòng tập” của WeFi.