Nếu bạn đã tham gia vào một phòng tập đạt đến số lần tập tối đa trong 1 chu kỳ mà bạn được phép, mà thời hạn của chu kỳ đó chưa hết, thì bạn sẽ phải đợi đến chu kỳ tiếp theo mới được tham gia các lớp tập của phòng tập đó. Nút đặt lịch của các lớp tại phòng tập đó sẽ có màu xám. Và bạn sẽ nhận được một thông báo rằng bạn đã thực hiện số lần tối đa tại phòng tập đó.

Bạn có thể kiểm tra lại các lớp tập mà bạn sắp tham gia và các lớp tập mà bạn đã đăng ký hoặc tham gia trước đây. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem bạn đã đặt tối đa bao nhiêu lần cho phòng tập đó. Hãy nhớ rằng là nếu bạn bỏ một lớp hoặc hủy lớp đó dưới 2h trước khi diễn gia thì bạn vẫn bị tính là đã tham gia 1 lần tại phòng tập đó. Nên nếu bạn không thể tham gia được lớp đó, hãy cố gắng hủy trước 2h để không bị mất một lượt tới phòng tập.

Nếu bạn không chắc còn bao nhiêu lượt đến phòng tập, bạn có thể kiểm tra trong “Lịch tập của tôi” trong cài đặt tài khoản.