Phòng tập có nhiều địa chỉ (Thậm chí là ở nhiều thành phố) thì các địa điểm sẽ được coi là riêng biệt. Chính vì vậy, bạn sẽ được tham gia tại các phòng tập này với số lần tối đa cho phép ở từng địa điểm cụ thể.