Bạn có thể đặt trước tới 5 lớp trong tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Một khi bạn có 4 lớp sắp diễn ra, bạn có thể tham dự chúng hoặc hủy bỏ để đặt một lớp khác!