Số buổi mà bạn có thể tập trong một tháng phụ thuộc vào loại gói tập mà bạn chọn. Kiểm tra lại thông tin gói tập trong tài khoản của bạn để biết số buổi mà bạn có thể tập trong mỗi tháng.

Mỗi tài khoản chỉ được đặt trước tối đa là 5 lịch tập tại 1 thời điểm.